Câu hỏi

Giải thích các chế độ khởi chạy khác nhau trong Android?

Câu trả lời

Standard (dạng chuẩn)

  • Chế độ khởi chạy này tạo thực thể mới của một activity trong tác vụ mà nó bắt nguồn.
  • Có thể tạo nhiều thực thể cho cùng một activity.
    Ví dụ: giả sử ngăn xếp hiện tại của chúng ta là A -> B -> C. Bây giờ, nếu chúng ta khởi chạy lại activity B với chế độ khởi chạy "standard", thì ngăn xếp mới sẽ là A -> B -> C -> B

SingleTop:

  • Chế độ này tương tự như Standard ngoại trừ ...
Bạn cần đăng nhập để xem