Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Giải thích các chế độ khởi c...

Câu trả lời

Standard (dạng chuẩn)

  • Chế độ khởi chạy này tạo thực thể mới của một activity trong tác vụ mà nó bắt nguồn.
  • Có thể tạo nhiều thực thể cho cùng một activity.
    Ví dụ: giả sử ngăn xếp hiện tại của chúng ta là A -> B -> C. Bây giờ, nếu chúng ta khởi chạy lại activity B với chế độ khởi chạy "standard", thì ngăn xếp mới sẽ là A -> B -> C -> B

SingleTop:

  • Chế độ này tương tự như Standard ngoại trừ việc nếu tồn tại thực thển trước của activity trên đầu ngăn xếp, thì thực thể mới sẽ không được tạo.
  • Nhưng intent sẽ được gửi đến thực thể hiện có của activity.
    Ví dụ: giả sử ngăn xếp hiện tại của chúng ta là A -> B -> C. Bây giờ, nếu chúng ta khởi chạy lại activity B với chế độ khởi chạy "singleTop", thì ngăn xếp mới sẽ là A -> B -> C -> B.
  • Hãy xem xét một ví dụ khác, trong đó ngăn xếp hiện tại là A -> B -> C. Bây giờ, nếu chúng ta khởi chạy lại activity C với chế độ khởi chạy "singleTop", thì ngăn xếp sẽ vẫn như cũ, tức là A -> B -> C. Intent sẽ được chuyển đến phương thức onNewIntent()

**SingleTas...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong Android, có các dạng context nào?

middle

Vai trò của Dalvik trong phát triển Android như thế nào?

middle

Các giải pháp để tránh ANR trong Android là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào