Câu hỏi

Giải thích các chế độ khởi chạy khác nhau trong Android?

expert
Ẩn câu trả lời detail

Standard (dạng chuẩn)

  • Chế độ khởi chạy này tạo thực thể mới của một activity trong tác vụ mà nó bắt nguồn.
  • Có thể tạo nhiều thực thể cho cùng một activity. Ví dụ: giả sử ngăn xếp hiện tại của chúng ta là A -> B -> C. Bây giờ, nếu chúng ta khởi chạy lại activity B với chế độ khởi chạy "standard", thì ngăn xếp mới sẽ là A -> B -> C -> B

SingleTop:

  • Chế độ này tương tự như Standard ngoại trừ ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Context là gì?

Xem câu trả lời detail

Vòng đời của Android Activity?

Xem câu trả lời detail

Adapter trong Android là gì?

Xem câu trả lời detail

JobScheduler là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa compileSdkVersion và targetSdkVersion?

Xem câu trả lời detail