Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Giải thích chi tiết vòng...

Câu trả lời

Vòng đời của một Stateful Widget trong Flutter bao gồm các giai đoạn chính sau:

  1. Khởi tạo (Initialization): Đây là giai đoạn đầu tiên, khi một Stateful Widget được tạo ra. Trong giai đoạn này, Flutter gọi hàm createState() để tạo ra một đối tượng State. Đối tượng State này sẽ gắn liền với Widget và chứa trạng thái của Widget.

  2. Gắn kết (Mounting): Sau khi đối tượng State được tạo, Flutter gắn nó vào cây widget tại vị trí tương ứng. Hàm initState() được gọi ngay sau khi State được gắn vào cây widget. Đây là nơi để khởi tạo dữ liệu, thiết lập các listener hoặc thực hiện các công việc cần thiết trước khi widget được hiển thị.

  3. Cập nhật (Updating): Khi có sự thay đổi về cấu hình hoặc dữ liệu, Flutter có thể yêu cầu widget cập nhật trạng thái của mình. Trong giai đoạn này, các hàm như setState(), didUpdateWidget(), và build() được gọi. setState() được sử dụng để thông báo cho Flutter về sự thay đổi trạng thái và yêu cầu vẽ lại widget. didUpdateWidget() được gọi khi widget cha thay đổi cấu hình và cần cập nhật widget con. Hàm build() được gọi mỗi khi Flutter cần vẽ lại giao diện của widget.

  4. Hoàn thành (Completing): Khi một Stateful Widget kh...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích BuildContext trong Flutter là gì?

middle

Mô tả vòng đời của một Stateful Widget trong Flutter?

senior

Sự khác biệt giữa async và async* trong Dart là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào