Câu hỏi phỏng vấn Data Structures
Câu hỏi

Giải thích trường hợp nào sử dụng danh sách liên kết và trường hợp nào sử dụng mảng?

Câu trả lời

Các trường hợp sử dụng danh sách liên kết tốt hơn mảng:

  • Khi ta không biết trước chính xác số lượng phần tử.
  • Khi ta biết sẽ có một lượng lớn thao tác thêm hoặc xoá.
  • Số lượng thao tác truy cập ngẫu nhiên là rất ít.
  • Khi muốn chèn các mục vào bất kỳ vị trí nào giữa danh sách, chẳng hạn như khi triển khai hàng đợi ưu tiên, danh sách liên kết sẽ phù hợp hơn.

Các trường hợp dùng mảng tốt hơn danh sách liên kết:

  • Khi cần đánh chỉ mục cho các truy cập phần tử ngẫu nhiên thường xuyên.
  • Khi ta biết trước ...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Hàng đợi ưu tiên là gì?

entry

Hàng đợi là gì

entry

Mảng đa chiều là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào