Câu hỏi

Giải thích trường hợp nào sử dụng danh sách liên kết và trường hợp nào sử dụng mảng?

Câu trả lời

Các trường hợp sử dụng danh sách liên kết tốt hơn mảng:

  • Khi ta không biết trước chính xác số lượng phần tử.
  • Khi ta biết sẽ có một lượng lớn thao tác thêm hoặc xoá.
  • Số lượng thao tác truy cập ngẫu n...
Bạn cần đăng nhập để xem