Câu hỏi

Giải thích về Bloc Pattern?

Câu trả lời

BLoC là 1 pattern cho việc quản lý state được đề xuất bởi Google developers dành cho các ứng dụng Flutter. BloC có những điểm tương đồng với 2 patterns nổi tiếng là MVP và MVVM với mục đích chung là tách phần ...

Bạn cần đăng nhập để xem