Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Giải thích về Bloc Pattern trong Flutter?

Câu trả lời

BLoC là 1 pattern cho việc quản lý state được đề xuất bởi Google developers dành cho các ứng dụng Flutter. BloC có những điểm tương đồng với 2 patterns nổi tiếng là MVP và MVVM với mục đích chung là tách phần source code business logic ra khỏi phần xử lý UI. BLoC viết tắt cho Business Logic Component đóng vai trò tương tự như Presenter hay ViewModel trong mô hình MVP và MVVM tương ứng.

Câu hỏi phỏng vấn flutter

BLoC đóng vai trò quản lý các biến...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tại sao bạn nên sử dụng kReleaseMode thay vì assert?

expert

StatefulWidget và State là gì khi được tách ra thành các lớp riêng biệt?

middle

Khi nào bạn nên sử dụng mainAxisAlignmentcrossAxisAlignment trong Flutter?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào