Câu hỏi

Stream trong Flutter là gì?

Câu trả lời

Stream là một luồng data bất đồng bộ có dữ liệu đầu vào và dữ liệu đầu ra cũng các xử lý thao tác bên trong nó. Flutter cung cấp class StreamCont...

Bạn cần đăng nhập để xem