Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Stream trong Flutter là gì?

Câu trả lời

Trong Flutter, Stream là một chuỗi các sự kiện dữ liệu không đồng bộ. Stream cung cấp một cách để nhận một dãy các sự kiện theo thời gian. Mỗi sự kiện có thể là một sự kiện dữ liệu, còn được gọi là một phần tử của stream, hoặc một sự kiện lỗi, là thông báo rằng đã có một sự cố nào đó xảy ra. Khi một stream đã phát ra tất cả các sự kiện của nó, một sự kiện "done" đơn lẻ thông báo cho người lắng nghe rằng đã đến cuối stream.

Stream trong Flutter có thể được sử dụng để xử lý các tác vụ như:

  • Cập nhật giao diện người dùng dựa trên dữ liệu đến từ các nguồn không đồng bộ như WebSocket hoặc HTTP responses.
  • Lắng nghe các sự kiện người dùng như các thao tác trên màn hình cảm ứng hoặc các nút bấm.F
  • Thực hiện các tác vụ dài hạn như đọc một file lớn hoặc truy vấn cơ sở dữ liệu.

Có hai loại stream...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tại sao exit(0) không được ưa chuộng để đóng một ứng dụng?

expert

AnimationController khác với Timer như thế nào?

middle

Hạn chế của Flutter là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào