Câu hỏi phỏng vấn Flutter
Câu hỏi

Tệp pubspec.yaml trong Flutter để làm gì?

Câu trả lời

Trong Flutter, tệp pubspec.yaml đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và cấu hình ứng dụng. Đây là tệp cấu hình dự án YAML (YAML Ain't Markup Language) mà Flutter sử dụng để xác định các thuộc tính của ứng dụng và các phụ thuộc mà nó cần. Dưới đây là một số mục tiêu chính và thông tin mà pubspec.yaml cung cấp:

Quản lý Phụ thuộc

  • Phụ thuộc ứng dụng: Xác định các thư viện và gói mà ứng dụng phụ thuộc vào. Điều này bao gồm cả các gói từ Dart Pub - kho lưu trữ gói chính thức của Dart và Flutter, cũng như các gói từ các nguồn khác như GitHub.

Cấu hình Ứng dụng

  • Tên ứng dụng: Xác định tên của ứng dụng Flutter.
  • Mô tả: Cung cấp một mô tả ngắn gọn về ứng dụng.
  • Phiên bản: Xác định phiên bản của ứng dụng, thường được sử dụng khi phát hành ứng dụng lên các cửa hàng ứng dụng như Google Play hoặc Apple App Store.

Tài nguyên và Tài sản

  • Assets: Liệt kê các tài sản như hình ảnh, video, và font chữ mà ứng dụng sử dụng. Điều này cho phép Flutter biế...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Keys trong Flutter là gì và khi nào nên sử dụng chúng?

middle

Làm thế nào mà whenComplete() khác biệt so với then() trong Future?

expert

Giải thích chi tiết vòng đời của Stateful Widget.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào