Câu hỏi

Giải thích về kiến trúc Replication trong MongoDB?

Câu trả lời

Trong MongoDB, replication (sao chép) là quá trình tạo ra bản sao của cùng một tập dữ liệu trên nhiều máy chủ MongoDB. Mục đích chính của replication là để tăng cường độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của dữ liệu, cũng như phân phối tải và tăng khả năng đọc dữ liệu.

Cách Thức Hoạt Động:

  • Replica Set: Là nhóm các instance mongod sao chép dữ liệu từ nhau. Một replica set bao gồm một node chính (primary node) thực hiện tất cả các thao tác ghi, và một hoặc nhiều node phụ (secondary nodes) sao chép dữ liệu từ node chính.
  • Primary Node: Là node duy nhất trong replica set có quyền thực hiện các thao tác ghi. Khi dữ liệu được ghi vào primary node, nó sẽ được sao chép đến tất cả các secondary nodes.
  • Secondary Nodes: Là các node sao chép dữ liệu từ primary node. Các secondary nodes có thể xử lý các yêu cầu đọc để giảm tải cho primary node và tăng khả năng đọc dữ liệu của hệ thống.
  • Arbiter Nodes: Là các node không chứa dữ liệu nhưng có thể tham gia...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Giải thích về indexing trong Mongodb là gì?

middle

Transaction trong MongoDB là gì và sử dụng như thế nào?

entry

MongoDB là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào