Câu hỏi

MongoDB là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail
  • MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở được viết bằng C++. Nó sử dụng tài liệu dạng JSON để lưu...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Một số tiện ích để sao lưu và khôi phục trong MongoDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích về kiến trúc Replication trong MongoDB?

Xem câu trả lời detail

Replica Set trong MongoDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích về khái niệm pipeline trong MongoDB?

Xem câu trả lời detail

Aggregation trong MongoDB là gì?

Xem câu trả lời detail