Câu hỏi phỏng vấn Mongodb
Câu hỏi

Giải thích về SET trong MongoDB?

Câu trả lời

Nếu giá trị của trường không tồn tại, thiết lập $set giá trị có thể hữu ích cho cập nhật lược đồ hay thêm khoá người dùng định nghĩa.

> db.users.findOne()
{
   "_id" : ObjectId("4b253b067525f35f94b60a31"),
   "name" : "alice",
  ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

MongoDB Shell là gì?

junior

Cách xoá một document trong MongoDB như thế nào?

middle

Scale-Out xảy ra như thế nào trong MongoDB?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào