Câu hỏi phỏng vấn Mongodb
Câu hỏi

Cách xoá một document trong MongoDB như thế nào?

Câu trả lời

Để xóa một document trong MongoDB, bạn có thể sử dụng một trong các phương thức sau đây:

 1. deleteOne(): Phương thức này xóa một document duy nhất phù hợp với điều kiện lọc (query filter) được cung cấp. Nếu có nhiều document phù hợp, chỉ có document đầu tiên được tìm thấy sẽ bị xóa.

  Ví dụ sử dụng Node.js:

  const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
  const url = 'mongodb://localhost:27017/';
  MongoClient.connect(url, function (err, db) {
   if (err) throw err;
   const dbo = db.db('mydb');
   const myquery = {address: 'Mountain 21'};
   dbo.collection('customers').deleteOne(myquery, function (err, obj) {
    if (err) throw err;
    console.log('1 document deleted');
    db.close();
   });
  });
 2. deleteMany(): Phương thức này xóa tất cả các document phù hợp với điều kiện lọc được cung cấp.

  Ví dụ sử dụng Node.js:

  const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
  const url = 'mongodb://localhost:27017/';
  MongoClient.connect(url, function (err, db) {
   if (err) throw err;
   const dbo = db.db('mydb');
   const myquery =...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm thế nào để update một document trong MongoDB?

middle

Một số tiện ích để sao lưukhôi phục dữ liệu trong MongoDB là gì?

middle

Giải thích về khái niệm pipeline trong MongoDB?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào