Câu hỏi phỏng vấn Mongodb
Câu hỏi

Làm sao để query trong MongoDB?

Câu trả lời

Để truy vấn (query) dữ liệu trong MongoDB, bạn có thể sử dụng phương thức find() trên một collection. Phương thức này cho phép bạn xác định các điều kiện tìm kiếm thông qua một đối tượng truy vấn (query object) và trả về một cursor đến các document phù hợp.

Cách sử dụng find() để truy vấn:

 1. Truy vấn tất cả các document trong một collection:

  db.collection.find({});

  Điều này tương đương với việc chọn tất cả các document trong collection vì đối tượng truy vấn là rỗng.

 2. Truy vấn với điều kiện bằng (Equality Condition):

  db.collection.find({status: 'D'});

  Truy vấn này sẽ tìm tất cả các document trong collection mà có trường status bằng "D".

 3. Sử dụng Query Operators:
  Để tạo điều kiện truy vấn phức tạp hơn, bạn có thể sử dụng các query operator như $gt (greater than), $lt (less than), $in (trong một mảng giá trị), và nhiều hơn nữa.

  Ví dụ:

  db.collection.find({age: {$gt: 30}});

  Truy vấn này sẽ tìm tất cả các document có trường age lớn hơn 30.

 4. Kết hợp nhiều điều kiện với $and:

  db.collection.find({$and: [{status: 'A'}, {age: {$lt: 30}}]});

  Truy vấn này...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Một số tiện ích để sao lưukhôi phục dữ liệu trong MongoDB là gì?

entry

MongoDB là gì?

senior

Geospatial Indexes trong MongoDB là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào