Câu hỏi

Giải thích về quá trình sharding?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Sharding là quá trình chia nhỏ dữ liệu giữa các máy. Đôi khi người ta cũng sử dụng thuật ngữ "partitioning" để mô tả khái niệm này. Ta có thể lưu trữ nhiều d...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Một số tiện ích để sao lưu và khôi phục trong MongoDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích về kiến trúc Replication trong MongoDB?

Xem câu trả lời detail

Replica Set trong MongoDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Giải thích về khái niệm pipeline trong MongoDB?

Xem câu trả lời detail

Aggregation trong MongoDB là gì?

Xem câu trả lời detail