Câu hỏi phỏng vấn Backtracking
Câu hỏi

Giải thích về ràng buộc Quay lui Rõ ràng (Explicit...

Câu trả lời

Ràng buộc Quay lui Rõ ràng (Explicit Backtracking Constraint) và Ràng buộc Quay lui Ngầm định (Implicit Backtracking Constraint) là hai loại ràng buộc khác nhau trong quay lui:

  1. Ràng buộc Quay lui Rõ ràng (Explicit):
    • Đây là các ràng buộc mà người lập trình hoặc thuật toán xác định và biết trước.
    • Ràng buộc này được gọi là rõ ràng vì chúng được xác định hoàn toàn và được áp dụng một cách rõ ràng trong thuật toán quay lui.
    • Ví dụ: Trong một vấn đề Sudoku, ràng buộc về các hàng, cột và ô 3x3 là ràng buộc quay lui rõ ràng.
  2. Ràng buộc Quay lui Ngầm định (Implicit):
    • Đây là c...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Exhaustive Search là gì?

junior

Sự khác biệt giữa Backtracking và Đệ quy là gì?

junior

Tại sao kỹ thuật này được gọi là "Backtracking"?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào