Câu hỏi phỏng vấn Backtracking
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Backtracking và Đệ quy là gì?

Câu trả lời

Backtracking và Đệ quy là hai khái niệm có mối liên hệ mật thiết nhưng có sự khác biệt:

  1. Đệ quy: Là một kỹ thuật giải quyết vấn đề bằng cách chia nhỏ vấn đề lớn thành các vấn đề con nhỏ hơn có cùng cấu trúc và giải quyết chúng theo cách đệ quy, tức là gọi lại chính hàm đang thực thi với các đối số khác nhau. Đệ quy không nhất thiết phải điều chỉnh hoặc huỷ bỏ những quyết định đã đưa ra trước đó.
  2. Backtracking: Là một phương pháp tìm kiếm để gi...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Exhaustive Search là gì?

junior

Tại sao kỹ thuật này được gọi là "Backtracking"?

middle

DFS (Depth First Search) là thuật toán gì cho đồ thị và nó hoạt động như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào