Câu hỏi phỏng vấn Recursion
Câu hỏi

Có ví dụ nào tốt về đệ quy (ngoài việc tạo ra dãy Fibonacci) không?

Câu trả lời

Ví dụ một hàm tính giai thừa có thể minh họa việc sử dụng đệ quy một cách tốt. Hãy xem xét ví dụ sau đây:

def factorial(n):
  if n == 0 or n == 1:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n - 1)

Hàm factorial tính...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Luôn luôn có thể viết dạng không đệ quy cho mọi hàm đệ quy không?

middle

DFS (Depth First Search) là thuật toán gì cho đồ thị và nó hoạt động như thế nào?

junior

Sự khác biệt giữa Backtracking và Đệ quy là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào