Câu hỏi phỏng vấn Recursion
Câu hỏi

Luôn luôn có thể viết dạng không...

Câu trả lời

Không phải lúc nào cũng có thể viết một phiên bản không đệ quy cho mọi hàm đệ quy. Một số hàm đệ quy có thể được chuyển đổi sang phiên bản không đệ quy thông qua việc sử dụng vòng lặp, sử dụng stack hoặc c...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có ví dụ nào tốt về đệ quy (ngoài việc tạo ra dãy Fibonacci) không?

middle

DFS (Depth First Search) là thuật toán gì cho đồ thị và nó hoạt động như thế nào?

junior

Dynamic Programming khác biệt như thế nào so với Đệ quy và Ghi nhớ (Memoization)?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào