Câu hỏi phỏng vấn Node.js
Câu hỏi

Giải thích việc s...

Câu trả lời

NODE_ENV là một biến môi trường trong Node.js, được sử dụng để xác định môi trường chạy của ứng dụng. Môi trường này có thể là development, production, hoặc test, tùy thuộc vào mục đích sử dụng của ứng dụng tại thời điểm đó.

Trong môi trường development, ứng dụng thường được cấu hình để hiển thị nhiều thông tin debug hơn, giúp cho việc phát triển và gỡ lỗi dễ dàng hơn. Trong khi đó, môi trường production thường được tối ưu hóa về hiệu suất và bảo mật, với ít thông tin debug hơn. Môi trường test được sử dụng khi chạy các bài kiểm thử tự động.

Việc sử dụng NODE_ENV giúp phân biệt các cấu hình và hành vi của ứng dụng dựa trên môi trường mà nó đang chạy. Điều này rất ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Event-Loop trong Node.js là gì?

expert

V8 Templates là gì?

senior

So sánh giữa chế độ strictlegacy cho module Assert trong Node.js là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào