Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Lệnh git pull origin master để làm gì?

Câu trả lời

git pull origin master là một lệnh Git được sử dụng để cập nhật nhánh cục bộ hiện tại bằng cách lấy (fetch) và hợp nhất (merge) các thay đổi từ nhánh master của kho lưu trữ từ xa (remote reposit...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

git stash drop dùng để làm gì?

middle

Sự khác nhau giữa GitGitHub là gì?

senior

Sự khác nhau giữa git fetchgit pull là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào