Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Làm thế nào để tìm danh sách các tập tin đã được thay đổi trong một commit cụ thể?

Câu trả lời

Để tìm danh sách các tập tin đã được thay đổi trong một commit cụ thể trong Git, bạn có thể sử dụng lệnh git show kèm theo ID của commit đó. Lệnh này sẽ hiển thị thông tin chi tiết về commit, bao gồm danh sách các tập tin đã thay đổi, cũng như các thay đổi cụ thể trong nội dung của các tập tin đó.

Cú pháp của lệnh là:

git show --name-only <commit-id>

Trong đó, --name-only là tùy chọn để chỉ hiển thị tên của các tập tin đã thay đổi, không hiển thị nội dung thay đổi. <commit-id> là ID của commit mà bạn muốn ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Chạy lệnh gì để nén N commit cuối cùng thành một commit đơn?

middle

git stash drop dùng để làm gì?

senior

Vai trò của lệnh git annotate là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào