Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

git stash drop dùng để làm gì?

Câu trả lời

Lệnh git stash drop trong Git được sử dụng để loại bỏ một mục nhập cụ thể khỏi danh sách stash của bạn. Khi bạn sử dụng git stash để lưu trữ tạm thời các thay đổi chưa commit, các thay đổi này được đặt vào một stack tạm thời gọi là stash. Mỗi lần bạn thực hiện git stash, một mục nhập mới được thêm vào đầu stack này. Lệnh git stash drop giúp bạn xóa bỏ một mục nhập không còn cần thiết từ stack này.

Cách sử dụng git stash drop:

Để xóa một mục nhập cụ thể từ stash, bạn sử dụng lệnh kèm theo tên hoặc chỉ số của mục nhập đó:

git stash drop stash@{n}

Trong đó n là chỉ số của mục nhập trong danh sách stash, bắt đầu từ 0 cho mục nhập mới nhất.

Nếu bạn không cung cấp chỉ số, lệnh `git st...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

git bisect là gì và sử dụng nó như thế nào?

middle

Sự khác biệt giữa git mergegit rebase là gì?

junior

Lệnh git pull để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào