Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Trong git, sự khác biệt giữa fork, branchclone là gì?

Câu trả lời

Trong Git, fork, branch, và clone là ba khái niệm quan trọng được sử dụng để quản lý và làm việc với mã nguồn, nhưng chúng có những mục đích và cách sử dụng khác nhau:

Fork

  • Fork là một hành động tạo ra một bản sao của một repository trên một hệ thống quản lý phiên bản như GitHub hoặc GitLab. Khi bạn fork một repository, bạn tạo ra một bản sao độc lập của repository đó dưới tài khoản của bạn trên nền tảng đó. Fork cho phép bạn thực hiện thay đổi mà không ảnh hưởng đến repository gốc.
  • Fork thường được sử dụng trong các dự án mã nguồn mở, nơi các nhà phát triển muốn đóng góp vào dự án nhưng không có quyền ghi trực tiếp vào repository gốc. Họ sẽ fork dự án, thực hiện thay đổi trên fork của mình, và sau đó gửi một pull request để đề xuất thay đổi của họ được hợp nhất vào dự án gốc.

Branch

  • Branch là một tính năng của Git cho phép bạn phát triển tính năng mới, sửa lỗi, hoặc thử nghiệm một cách độc lập mà không ảnh hưởng đến nhánh chính (thường là main hoặc master) hoặc các nhánh khác. Mỗi branch đại diện cho một dòng phát triển riêng biệt.
  • Branching là một phần cốt lõi của quy trình làm việc với Git, giúp quản lý các phiên bản và tính năng một cách linh hoạt và hiệu quả. Các nhánh có thể dễ dàng được hợp nhất...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Nếu bạn khôi phục một branch đã bị xóa, công việc nào sẽ được khôi phục?

junior

Nhánh (branch) trong Git là gì?

expert

Chạy lệnh gì để nén N commit cuối cùng thành một commit đơn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào