Câu hỏi

Làm thế nào để khôi phục một nhánh bị xóa mà không được merge trong git?

Câu trả lời

Để khôi phục một nhánh Git bị xóa mà không được merge, bạn có thể sử dụng lệnh git reflog để tìm commit cuối cùng trên nhánh đó và sau đó tạo lại nhánh từ commit đó. Dưới đây là các bước cụ thể:

  1. Mở terminal hoặc command prompt.
  2. Điều hướng đến thư mục của repository Git mà bạn muốn khôi phục nhánh.
  3. Sử dụng lệnh git reflog để xem lịch sử của các thao tác trong repository, bao gồm cả việc xóa nhánh:
git reflog
  1. Tìm kiếm mục nhập trong git reflog liên quan đến commit cuối cùng trên nhánh bị xóa. Mục nhập này sẽ có dạng HEAD@{N} với một thông điệp mô tả thao tác, ví dụ: "branch: Deleted branch my-branch (was 1234abc)".

  2. Ghi lại mã hash của commit cuối cùng trên nhánh bị xóa (trong ví dụ trên là 1234abc).

  3. Tạo lại nhánh ...

Bạn cần đăng nhập để xem