Câu hỏi

Sự khác biệt giữa RevertingResetting trong git là gì?

Câu trả lời

Trong Git, revertingresetting là hai hành động quản lý phiên bản có chức năng và mục đích khác nhau:

Reverting

  • Định nghĩa: Reverting trong Git tạo ra một commit mới trên đầu nhánh hiện tại, commit này "đảo ngược" hoặc "hủy bỏ" tất cả các thay đổi được thực hiện bởi một commit cụ thể trước đó. Quá trình này không ảnh hưởng đến lịch sử commit và là cách an toàn để "quay lại" một thay đổi mà không làm mất lịch sử.
  • Mục đích sử dụng: Reverting thường được sử dụng khi bạn muốn hủy bỏ tác động của một commit cụ thể mà không làm thay đổi lịch sử commit của nhánh. Điều này hữu ích trong các dự án có nhiều người đóng góp, nơi việc giữ lịch sử commit sạch sẽ và không thay đổi là quan trọng.

Resetting

  • Định nghĩa: Resetting trong Git được sử dụng để đặt lại trạng thái của nhánh hiện tại về một trạng thái trước đó, có thể là một commit cụ thể. git reset có thể thay đổi lịch sử commit và có ba chế độ chính: --soft, --mixed (mặc định), và --hard.
    • --soft: Đặt lại HEAD đến commit cụ thể nhưng giữ lại các thay đổi trong staging area.
    • --mixed: Đặt lại HEAD và staging area đến commit cụ thể nhưng giữ lại các thay đổi trong working directory.
      ...
Bạn cần đăng nhập để xem