Câu hỏi

Làm thế nào để phát hiệntrong git xem một branch đã được merge hay chưa?

Câu trả lời

Trong Git, bạn có thể sử dụng một số lệnh khác nhau để kiểm tra xem một nhánh (branch) đã được hợp nhất (merge) vào nhánh khác hay chưa. Dưới đây là một số cách phổ biến:

Sử dụng lệnh git branch --merged

Lệnh này liệt kê tất cả các nhánh đã được hợp nhất vào nhánh hiện tại. Để kiểm tra xem một nhánh cụ thể đã được hợp nhất hay chưa, bạn có thể sử dụng lệnh này và tìm kiếm tên nhánh trong kết quả.

git branch --merged

Nếu tên nhánh của bạn xuất hiện trong danh sách, điều đó có nghĩa là nó đã được hợp nhất vào nhánh hiện tại.

Sử dụng lệnh git branch --no-merged

Ngược lại, nếu bạn muốn xem những nhánh nào chưa được hợp nhất vào nhánh hiện tại, bạn có thể sử dụng lệnh:

git branch --no-merged

Nếu tên nhánh của bạn xuất hiện trong danh sách này, điều đó có nghĩa là nó chưa được hợp nhất.

Sử dụng lệnh git merge-base

Lệnh git merge-base tìm kiếm commit chung gần nhất giữa hai nhánh. Bạn có thể sử dụng lệnh n...

Bạn cần đăng nhập để xem