Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Chức năng của lệnh `g...

Câu trả lời

Lệnh git ls-tree trong Git được sử dụng để liệt kê nội dung của một tree object (đối tượng cây) trong cơ sở dữ liệu Git ở một commit hoặc tree cụ thể. Lệnh này cho phép bạn xem danh sách các tệp tin, thư mục (subdirectories), và các đối tượng git khác như symlinks mà tree đó chứa.

Chức năng của git ls-tree:

  • Liệt kê nội dung: Hiển thị danh sách các blob (tệp tin), tree (thư mục), và các đối tượng khác như symlinks mà tree đó chứa, cùng với thông tin về quyền truy cập (permissions), loại đối tượng (blob, tree), mã SHA-1, và tên của chúng.
  • Kiểm tra cấu trúc: Giúp bạn kiểm tra cấu trúc của repository tại một điểm cụ thể trong lịch sử, hoặc xem cấu trúc của một nhánh, tag, hoặc thậm chí là một subdirectory cụ thể.
  • Phát triển script và debug: Có thể được sử dụng trong các script để tự động hóa các tác vụ ho...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

Git là gì?

junior

Hãy liệt kê một số dịch vụ lưu trữ Git phổ biến?

senior

Quy trình để hoàn tác một commit đã được đẩy và public trước đó là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào