Câu hỏi

Chức năng của lệnh git ls-tree là gì?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Lệnh git ls-tree được sử dụng để hiển thị thông tin về các đối tượng cây trong cơ sở dữ liệu Git, b...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Làm thế nào để phát hiện xem một nhánh đã được merge hay chưa?

Xem câu trả lời detail

Định nghĩa git cherry-pick là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa Reverting và Resetting là gì?

Xem câu trả lời detail

Git stash drop là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để khôi phục một nhánh bị xóa mà không được merge?

Xem câu trả lời detail