Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Bạn hiểu gì về **gi...

Câu trả lời

Trong Git, merge conflict (xung đột khi hợp nhất) xảy ra khi hai nhánh có các thay đổi trùng lặp ở cùng một phần của một tệp, và Git không thể tự động quyết định nên giữ thay đổi nào. Điều này thường xảy ra khi hai nhánh phát triển độc lập và có các commit chỉnh sửa cùng một dòng trong một tệp, hoặc khi một nhánh xóa một tệp mà nhánh kia đã sửa đổi.

Khi xung đột xảy ra, Git sẽ đánh dấu tệp bị xung đột và ngăn việc hợp nhất hoàn tất cho đến khi xung đột được giải quyết. Các phần của tệp bị xung đột sẽ được bao quanh bởi các dấu đánh dấu xung đột, cho biết nội dung từ mỗi nhánh:

<<<<<<< HEAD
[Thay đổi từ nhánh hiện tại]
=======
[Thay đổi từ nhánh đang được hợp nhất]
>>>>>>> branch-name

Để giải quyết xung đột, bạn cần:

1...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Cách thiết lập một kho (repository) Git như thế nào?

senior

Vai trò của lệnh git annotate là gì?

senior

Làm thế nào để tránh bị detached head trong git?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào