Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Git reflog là gì?

Câu trả lời

Trong Git, git reflog là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn theo dõi tất cả các thay đổi gần đây trong HEAD của repository, bao gồm cả việc chuyển đổi giữa các nhánh, commit mới, rebase, và thậm chí là việc xóa nhánh. Nó lưu trữ một lịch sử của các thao tác HEAD, cho phép bạn xem lại và quay lại các trạng thái trước đó của repository, ngay cả khi những thay đổi đó không còn được theo dõi bởi nhánh hoặc tag nào

Cách Sử Dụng git reflog

  1. Xem Lịch Sử HEAD: Sử dụng lệnh git reflog để xem lịch sử của HEAD, bao gồm các commit, checkout, và các thao tác khác. Mỗi mục trong git reflog được gán một index, giúp bạn dễ dàng tham chiếu.
  2. Khôi Phục Trạng Thái Trước Đó: Nếu bạn muốn quay lại một trạng thái trước đó của repository (ví dụ: trước khi xóa một nhánh), bạn có thể tìm index tương ứng trong git reflog và sử dụng lệnh git reset --hard HEAD@{index} để khôi phục.
  3. Tìm và Khôi Phục Nhánh Đã Xóa: Nếu bạn vô tình xóa một nhánh, `git ref...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tác dụng của lệnh git status là gì?

middle

Các lệnh git phổ biến nhất là gì? Hãy giải thích từng lệnh

junior

conflict trong Git là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào