Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa git fetchgit pull là gì?

Câu trả lời

Trong Git, git fetchgit pull là hai lệnh được sử dụng để cập nhật các thay đổi từ một remote repository, nhưng chúng hoạt động theo những cách khác nhau:

Git Fetch

  • Lấy dữ liệu: git fetch tải về tất cả các thay đổi từ remote repository (như các branch và tag mới) mà không tồn tại trên máy cục bộ của bạn. Nó không tự động hợp nhất hoặc thay đổi các file trong working directory của bạn.
  • An toàn: git fetch được coi là một lệnh an toàn vì nó không thay đổi trạng thái của working directory hoặc các branch cục bộ. Bạn có thể xem xét các thay đổi và quyết định cách hợp nhất chúng sau khi fetch.
  • Kiểm tra thay đổi: Sau khi thực hiện git fetch, bạn có thể sử dụng lệnh git diff để so sánh các thay đổi giữa remote branch và local branch của bạn.

Git Pull

  • Lấy dữ liệu và hợp nhất: git pull thực hiện hai bước: nó tải về các thay đổi từ remote repository (tương tự như git fetch) và sau đó tự động hợp nhất các thay đổi đó vào branch cục bộ mà bạn đang làm việc.
  • Thay đổi working directory: git pull sẽ thay đổi các file trong working directory của bạn nếu có c...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Lệnh git push để làm gì?

middle

Lệnh git pull origin master để làm gì?

junior

Làm thế nào để giải quyết conflict trong Git?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào