Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa Git và...

Câu trả lời

Sự khác biệt chính giữa GitSubversion (SVN) nằm ở cách chúng quản lý và lưu trữ dữ liệu, cũng như cách thức làm việc của người dùng với hệ thống:

1. Kiến trúc:

  • Git là một Hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System - DVCS). Điều này có nghĩa là mỗi người dùng có một bản sao đầy đủ của repository, bao gồm toàn bộ lịch sử thay đổi. Người dùng có thể làm việc hoàn toàn ngoại tuyến, thực hiện commit, xem lịch sử, và thậm chí tạo nhánh mới mà không cần kết nối đến máy chủ trung tâm.
  • Subversion (SVN) là một Hệ thống quản lý phiên bản tập trung (Centralized Version Control System - CVCS). Trong mô hình này, có một máy chủ trung tâm chứa toàn bộ lịch sử thay đổi và người dùng tải về (checkout) một bản sao của mã nguồn để làm việc. Để ghi lại các thay đổi hoặc xem lịch sử, người dùng cần kết nối đến máy chủ này.

2. Làm việc ngoại tuyến:

  • Git cho phép làm việc ngoại tuyến một cách hiệu quả. Bạn có thể commit, tạo nhánh, và thậm chí hợp nhất các nhánh mà không cần kết nối đến một máy chủ trung tâm.
  • SVN yêu cầu kết nối đến máy chủ trung tâm để thực hiện hầu hết các thao tác, ngoại trừ việc chỉnh sửa và xem nội dung file hiện tại.

3. Quản lý nhánh và hợp nhất:

  • Git cung cấ...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

GitHub là gì?

junior

Hãy liệt kê một số dịch vụ lưu trữ Git phổ biến?

junior

Nhánh (branch) trong Git là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào