Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Git Hooks là gì?

Câu trả lời

Trong Git, Git Hooks là các script được thực thi tự động trước hoặc sau các sự kiện quan trọng như commit, push, và receive. Git Hooks cung cấp một cách mạnh mẽ để tự động hóa và tùy chỉnh hành vi của Git, giúp bạn thực hiện các kiểm tra hoặc tác vụ tự động như chạy test, kiểm tra coding style, hoặc tự động thông báo đến một hệ thống quản lý task khi có sự thay đổi.

Loại Git Hooks

Git Hooks được chia thành hai loại chính:

  1. Client-side Hooks: Được thực thi trên máy của người dùng trước khi hoàn thành các hành động như commit, push, và merge. Ví dụ:

    • pre-commit: Thực thi trước khi một commit được hoàn tất, cho phép kiểm tra các thay đổi sắp được commit.
    • commit-msg: Cho phép kiểm tra và thay đổi nội dung commit message.
    • pre-push: Thực thi trước khi các thay đổi được push lên remote repository, thường được sử dụng để chạy các test.
  2. Server-side Hooks: Được thực thi trên server chứa repository sau khi nhận được các thay đổi từ push. Ví dụ:

    • pre-receive: Kiểm tra trước khi chấp nhận push...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

forking trong Git là gì?

middle

Tác dụng của lệnh git status là gì?

middle

Trong git, sự khác biệt giữa fork, branchclone là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào