Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Gitflow workflow là gì?

Câu trả lời

Gitflow là một mô hình quy trình làm việc (workflow) được thiết kế để giúp các nhóm lập trình viên quản lý hiệu quả quá trình phát triển phần mềm sử dụng Git. Mô hình này được Vincent Driessen giới thiệu vào năm 2010 và đã trở nên phổ biến trong cộng đồng phát triển phần mềm. Gitflow định rõ các nhánh (branch) chính và quy trình chuyển đổi giữa chúng, nhằm mục đích tối ưu hóa quản lý phiên bản và giảm thiểu rủi ro trong quá trình phát triển.

Các Nhánh Chính trong Gitflow:

  1. Nhánh master: Là nhánh chứa mã sản phẩm đã sẵn sàng để phát hành (release), mỗi commit trên nhánh này đại diện cho một phiên bản phát hành.
  2. Nhánh develop: Là nhánh chứa mã phát triển mới nhất cho các tính năng sắp tới. Đây là nhánh chính mà các nhánh tính năng (feature branches) sẽ được merge vào.

Các Nhánh Hỗ Trợ:

  1. Nhánh Tính Năng (feature branches): Được tạo từ nhánh develop và dùng để phát triển các tính năng mới. Khi một tính năng hoàn thành, nhánh này sẽ được merge trở lại vào nhánh develop.
  2. Nhánh Phát Hành (release branches): Được tạo từ nhánh develop khi chuẩn bị cho một p...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Chức năng của lệnh git clean là gì?

middle

Lệnh git pull origin master để làm gì?

junior

Lệnh git pull để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào