Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Nếu bạn muốn sửa một commit bạn sẽ dùng lệnh nào?

Câu trả lời

Để sửa một commit trong Git, bạn có thể sử dụng lệnh git commit --amend. Lệnh này cho phép bạn thay đổi commit cuối cùng mà bạn đã thực hiện trên nhánh hiện tại. Bạn có thể sử dụng nó để sửa đổi thông điệp commit hoặc thay đổi nội dung của commit (ví dụ: thêm, xóa, hoặc sửa đổi các tệp).

Dưới đây là cách sử dụng lệnh:

  1. Mở terminal và chuyển đến thư mục chứa kho lưu trữ Git của bạn.
  2. Thực hiện các thay đổi cần thiết trong các tệp của bạn.
  3. Sử dụng git add để thêm các thay đổi vào khu vực staging:
git add <tên-tệp-đã-thay-đổi>
  1. Sử dụng lệnh git commit --amend để sửa đổi commit cuối cùng:
git commit --amend
  1. Nếu bạn chỉ muốn thay đổi thông điệp commit, sau khi chạy lệnh trên, một trình s...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

git rebase trong git để làm gì?

middle

Xử lý các tập tin nhị phân lớn trong Git như thế nào?

middle

forking trong Git là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào