Câu hỏi

Sự khác nhau giữa GitGitHub là gì?

Câu trả lời

Không, Git và GitHub không giống nhau. Mặc dù chúng liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng chúng phục vụ cho các mục đích khác nhau:

Git

  • Định nghĩa: Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (DVCS) mã nguồn mở. Nó cho phép các lập trình viên theo dõi và quản lý sự thay đổi trong mã ngu...
Bạn cần đăng nhập để xem