Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa GitGitHub là gì?

Câu trả lời

Không, Git và GitHub không giống nhau. Mặc dù chúng liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng chúng phục vụ cho các mục đích khác nhau:

Git

  • Định nghĩa: Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (DVCS) mã nguồn mở. Nó cho phép các lập trình viên theo dõi và quản lý sự thay đổi trong mã nguồn hoặc tập tin của họ theo thời gian.
  • Chức năng: Git giúp nhiều người có thể cùng làm việc trên cùng một dự án mà không làm ảnh hưởng đến công việc của nhau. Nó cung cấp các công cụ để hợp nhất mã, giải quyết xung đột, và quay lại các phiên bản trước của mã nếu cần.
  • Sử dụng: Git được cài đặt và chạy trên máy tính cá nhân của người dùng và không phụ thuộc vào một máy chủ trung tâm.

GitHub

  • Định nghĩa: GitHub là một dịch vụ ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Bare repository khác với cách khởi tạo một Git repository theo cách thông thường như thế nào?

junior

Lệnh git push để làm gì?

middle

forking trong Git là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào