Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Các lệnh git phổ biến nhất là gì? Hãy giải thích từng lệnh

Câu trả lời

Các lệnh Git phổ biến nhất bao gồm:

1. git init

  • Khởi tạo một kho lưu trữ Git mới. Lệnh này tạo một thư mục .git chứa tất cả các tệp cần thiết để bắt đầu với Git.

2. git clone <url>

  • Sao chép một kho lưu trữ Git từ xa về máy cục bộ. Lệnh này tạo một bản sao hoàn chỉnh của kho lưu trữ, bao gồm tất cả các nhánh và commit.

3. git add <tên-tệp> hoặc git add .

  • Thêm các tệp vào khu vực staging (index) để chuẩn bị cho việc commit. Sử dụng git add . để thêm tất cả các tệp thay đổi vào khu vực staging.

4. git commit -m "Thông điệp commit"

  • Tạo một commit mới với các thay đổi từ khu vực staging. Thông điệp commit mô tả những gì đã thay đổi.

5. git status

  • Hiển thị trạng thái của kho lưu trữ, bao gồm các tệp đã thay đổi, tệp trong khu vực staging, và tệp không được theo dõi.

6. git push <remote> <branch>

  • Đẩy các commit từ nhánh cục bộ lên nhánh từ xa. Thường được sử dụng để cập nhật một kho lưu trữ trên GitHub ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

git stash drop dùng để làm gì?

senior

Bạn hiểu gì về git merge conflict?

junior

Lệnh git push để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào