Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Vai trò của lệnh git annotate là gì?

Câu trả lời

Lệnh git annotate trong Git là một công cụ giúp xác định ai đã thực hiện những thay đổi cụ thể trong một tệp và khi nào các thay đổi đó được thực hiện. Lệnh này tương tự như git blame, và nó hiển thị mỗi dòng của tệp cùng với thông tin về commit cuối cùng đã thay đổi dòng đó, bao gồm ID commit, tác giả, ngày thực hiện, và số dòng. Điều này rất hữu ích khi bạn cần tìm hiểu lịch sử của một...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

tagging trong Git là gì?

senior

Trong git, điểm khác nhau giữa git remotegit clone là gì?

expert

Chạy lệnh gì để nén N commit cuối cùng thành một commit đơn?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào