Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Bare repository khác với cách khởi tạo một Git repository theo cách thông thường như thế nào?

Câu trả lời

Trong Git, một Bare Repository khác biệt so với một Git repository thông thường (non-bare) ở một số điểm chính sau:

Bare Repository:

  • Không có Working Directory: Bare repository không chứa working directory, nghĩa là nó không chứa các tệp và thư mục của dự án mà bạn làm việc trực tiếp. Thay vào đó, nó chỉ chứa dữ liệu của Git (thư mục .git trong một repository thông thường), bao gồm lịch sử commit, nhánh, tags, và các đối tượng Git khác.
  • Dùng cho Chia sẻ và Hợp tác: Bare repository thường được sử dụng trên máy chủ để chia sẻ và hợp tác giữa nhiều người dùng. Vì không có working directory, nên không thể trực tiếp thực hiện commit hay thay đổi trên bare repository. Điều này giúp tránh xung đột giữa các thay đổi và làm cho bare repository trở thành lựa chọn tốt để làm repository trung tâm mà người dùng push code lên và fetch code xuống.

Non-Bare Repository (Thông Thường):

  • Có Working Directory: Một repository thông thường chứa cả thư mục .git (nơi lưu trữ dữ liệu của G...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Sự khác biệt giữa RevertingResetting trong git là gì?

senior

Gitflow workflow là gì?

middle

Git Directory là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào