Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Đối tượng commit trong Git chứa những thông tin gì?

Câu trả lời

Trong Git, một đối tượng commit chứa một số thông tin quan trọng về một điểm lưu trữ trong lịch sử của repository. Cụ thể, một đối tượng commit bao gồm:

  1. Tree (Cây): Mã hash của một đối tượng tree (cây) mô tả trạng thái (snapshot) của repository tại thời điểm commit. Đối tượng tree này chứa thông tin về cấu trúc thư mục và tệp tin của repository, bao gồm mã hash của các đối tượng blob (chứa dữ liệu tệp) và các đối tượng tree con.
  2. Parent (Cha): Mã hash của một hoặc nhiều commit cha. Commit đầu tiên trong repository (commit gốc) không có commit cha. Các commit sau đó thường có một commit cha, trừ trường hợp của các commit merge, có thể có nhiều hơn một commit cha.
  3. Author (Tác giả): Thông tin về người ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

expert

Sự khác biệt giữa RevertingResetting trong git là gì?

junior

Hãy liệt kê một số dịch vụ lưu trữ Git phổ biến?

middle

Sự khác nhau giữa GitGitHub là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào