Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa head, working treeindex trong git là gì?

Câu trả lời

Trong Git, head, working tree (còn được gọi là working directory), và index (còn được gọi là staging area) là ba khái niệm quan trọng mà bạn cần hiểu để quản lý hiệu quả các thay đổi trong repository của mình:

  • Head thường chỉ một tham chiếu đến commit cuối cùng trên nhánh hiện tại mà bạn đang làm việc. Nói cách khác, HEAD đánh dấu commit mà working tree hiện tại dựa trên và là điểm xuất phát cho commit tiếp theo. Trong Git, HEAD có thể là một tham chiếu tới một nhánh (ví dụ: refs/heads/main), hoặc một commit cụ thể trong trường hợp của một detached HEAD.

Working Tree

  • Working Tree (hoặc Working Directory) là một bản sao dạng thư mục của một phiên bản project. Đây là nơi bạn thực hiện thay đổi trên các tệp tin: chỉnh sửa, thêm mới, và xóa. Working tree chứa trạng thái hiện tại của project - bao gồm cả các thay đổi đã được lưu (staged) và chưa được lưu (unstaged).

Index

  • Index (hoặc Staging Area) là một khu vực trung gian giữa working tree và repository. Khi bạn thực hiện thay đổi trong w...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

tagging trong Git là gì?

senior

Subgit là gì và bạn sử dụng Subgit ở đâu?

junior

Nhánh (branch) trong Git là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào