Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Chạy lệnh gì để nén N commit cuối cùng thành một commit đơn?

Câu trả lời

Trong Git, nén các commit có nghĩa là kết hợp hai hoặc nhiều commit thành một.

Sử dụng lệnh dưới đây để viết một thông điệp commit mới từ đầu.

git reset -soft HEAD~N && git commit

Nhưng nếu bạn muốn chỉnh sửa một thông điệp commit mới và t...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Git Hooks là gì?

senior

Bare repository khác với cách khởi tạo một Git repository theo cách thông thường như thế nào?

senior

Đối tượng commit trong Git chứa những thông tin gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào