Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Lệnh git commit để làm gì?

Câu trả lời

Lệnh git commit trong Git được sử dụng để lưu trữ một tập hợp các thay đổi vào repository. Khi bạn thực hiện một commit, Git sẽ ghi lại một ảnh chụp (snapshot) của tất cả các tệp trong repository tại một thời điểm cụ thể, cùng với thông tin về người đã thực hiện commit, một thông điệp mô tả thay đổi, và một hoặc nhiều tham chiếu đến commit(s) trước đó, cho phép theo dõi lịch sử thay đổi của project.

Khi bạn thực ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Commit trong Git là gì?

expert

Sự khác nhau giữa GitSubversion (SVN) là gì?

middle

Bạn hiểu gì về Staging area trong Git?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào