Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

conflict trong Git là gì?

Câu trả lời

Trong Git, conflict xảy ra khi hai hoặc nhiều thay đổi trùng lặp không thể được tự động hợp nhất bởi Git. Điều này thường xảy ra trong quá trình hợp nhất (merge), rebase, hoặc áp dụng các bản vá (patch) khi cùng một phần của file được sửa đổi bởi các commit khác nhau trên các nhánh khác nhau và Git không thể quyết định nên giữ thay đổi nào. Conflict cần được giải quyết thủ công bởi người dùng trước khi có thể hoàn tất quá trình hợp nhất, rebase, hoặc áp dụng bản vá.

Các loại Conflict

  1. Content conflict: Xảy ra khi cùng một dòng hoặc khối của file được sửa đổi khác nhau trên hai nhánh mà bạn đang cố gắng hợp nhất. Git không thể tự động quyết định nên giữ thay đổi nào.
  2. File-level conflict: Xảy ra khi một file bị xóa trên một nhánh nhưng được sửa đổi trên nhánh khác, hoặc khi cùng một file được thêm vào với nội dung khác nhau trên hai nhánh.

Cách giải quyết Conflict

  1. Sử dụng công cụ Merge: Bạn có thể sử dụng các công cụ merge tích hợp trong Git hoặc các công cụ bên thứ ba để giải quyết conflict. Cá...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

git stash drop dùng để làm gì?

senior

tagging trong Git là gì?

senior

Git Hooks là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào