Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

git stashgit stash pop để làm gì?

Câu trả lời

Trong Git, git stashgit stash pop là hai lệnh được sử dụng để tạm thời lưu trữ các thay đổi chưa commit, cho phép bạn chuyển đổi giữa các nhánh mà không làm mất các thay đổi đang làm dở.

git stash

  • Lệnh git stash được sử dụng để lưu trữ tạm thời các thay đổi chưa commit trong working directory và index (staging area) của bạn. Khi bạn thực hiện git stash, Git sẽ lấy tất cả các thay đổi chưa commit (cả staged và unstaged) và lưu chúng vào một vị trí tạm thời, giúp working directory của bạn trở về trạng thái sạch sẽ như lần commit cuối cùng.
  • git stash thường được sử dụng khi bạn cần chuyển sang một công việc khác mà không muốn commit các thay đổi chưa hoàn thiện, hoặc khi bạn cần cập nhật từ remote repository mà không muốn mất các thay đổi hiện tại.

git stash pop

  • Lệnh git stash pop được sử dụng để áp dụng các thay đổi đã được lưu trữ bởi git stash trở lại vào working directory. Khi bạn thực hiện git stash pop...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Nếu bạn muốn sửa một commit bạn sẽ dùng lệnh nào?

middle

Sử dụng Git đem lại những lợi ích gì?

junior

Hãy liệt kê một số dịch vụ lưu trữ Git phổ biến?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào