Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Bạn hãy giải thích về is-tree trong git là gì?

Câu trả lời

Trong Git, git ls-tree là một lệnh được sử dụng để liệt kê nội dung của một tree object (đối tượng cây) trong cơ sở dữ liệu Git ở một commit hoặc tree cụ thể. Lệnh này cho phép bạn xem danh sách các tệp tin, thư mục (subdirectories), và các đối tượng git khác như symlinks mà tree đó chứa.

Chức năng của git ls-tree:

  • Liệt kê nội dung: Hiển thị danh sách các blob (tệp tin), tree (thư mục), và các đối tượng khác như symlinks mà tree đó chứa, cùng với thông tin về quyền truy cập (permissions), loại đối tượng (blob, tree), mã SHA-1, và tên của chúng.

  • Kiểm tra cấu trúc: Giúp bạn kiểm tra cấu trúc của repository tại một điểm cụ thể trong lịch sử, hoặc xem cấu trúc của một nhánh, tag, hoặc thậm chí là một subdirectory cụ thể.

  • Phát triển script và debug: Có thể được sử dụng trong các script để tự động hóa các tác ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

GitHub là gì?

senior

Workflow của forking trong git là gì?

expert

Sự khác biệt giữa head, working treeindex trong git là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào