Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Commit trong Git là gì?

Câu trả lời

Trong Git, commit là một hành động lưu trữ một tập hợp các thay đổi vào repository. Mỗi commit chứa một ảnh chụp (snapshot) của tất cả các tệp trong repository tại một thời điểm cụ thể, cùng với thông tin về người đã thực hiện commit, một thông điệp mô tả thay đổi, và một hoặc nhiều tham chiếu đến commit(s) trước đó, cho phép theo dõi lịch sử thay đổi của project.

Khi bạn thực hiện một commit, G...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Subgit là gì và bạn sử dụng Subgit ở đâu?

senior

git cherry-pick là gì?

junior

Lệnh git commit để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào