Câu hỏi phỏng vấn Go lang
Câu hỏi

Golang là gì?

Câu trả lời

Golang, còn được gọi là Go, là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được thiết kế tại Google bởi Robert Griesemer, Rob Pike, và Ken Thompson. Golang là ngôn ngữ lập trình biên dịch (compiled programming language) với cú pháp tinh gọn và có nhiều đặc tính như sau:

  • Cú pháp giống với C: Golang có cú pháp tương tự như ngôn ngữ C nhưng cũng bổ sung thêm các tính năng như an toàn bộ nhớ, thu gom rác (garbage collection), đánh máy cấu trúc (structural typing), và hỗ trợ đồng thời (concurrency).
  • Goroutines: Golang cung cấp goroutines, một cơ chế nhẹ hơn so với threads truyền thống, cho phép thực hiện đồng thời và dễ dàng giao tiếp giữa các...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Công dụng của tags trong Go là gì?

middle

Sự khác biệt giữa C.sleep()time.Sleep() trong Go là gì?

middle

Type Assertion trong Go là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào