Câu hỏi phỏng vấn Swift
Câu hỏi

Khi nào thì an toàn để sử dụng ...

Câu trả lời

Trong Swift, việc sử dụng tham chiếu unowned được coi là an toàn khi bạn có thể chắc chắn rằng đối tượng được tham chiếu sẽ không bao giờ bị giải phóng khỏi bộ nhớ trước khi tham chiếu unowned được sử dụng. Điều này thường xảy ra trong các trường hợp sau:

  1. Khi closure và instance mà nó bắt giữ luôn luôn tham chiếu lẫn nhau và sẽ luôn được giải phóng cùng một lúc. Apple khuyến nghị định nghĩa một bắt giữ trong closure như một tham chiếu unowned khi closure và instance mà nó bắt giữ luôn luôn tham chiếu lẫn nhau và sẽ luôn được giải phóng cùng một lúc. Tuy nhiên, nếu một closure và một instance lớp tham chiếu lẫn nhau và tạo ra một chu kỳ tham chiếu mạnh, theo định nghĩa, chúng sẽ không bao giờ được giải phóng. Vì vậy, việc sử dụng unowned trong trường hợp này giúp đảm bảo rằng không tạo ra chu kỳ tham chiếu mạnh và cho phép cả hai được giải phóng cùng một lúc.
  2. **Khi bạn có thể đảm bảo rằng...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa Protocol trong Swift và Interface trong Java là gì?

middle

de-initializer là gì, và chúng được viết như thế nào trong Swift?

middle

Sự khác biệt giữa KVCKVO trong Swift là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào