Câu hỏi

Làm cách nào để kiểm soát việc sử dụng tài nguyên của POD?

Câu trả lời

Ta có thể dùng limit và request:

  • Request: Số lượng tài nguyên đang được yêu cầu cho một container. Nếu một container vượt quá yêu cầu tài nguyên của nó, nó s...
Bạn cần đăng nhập để xem