Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

Làm cách nào để kiểm soát việc sử dụng tài nguyên của POD?

Câu trả lời

Ta có thể dùng limit và request:

  • Request: Số lượng tài nguyên đang được yêu cầu cho một container. Nếu một container vượt quá yêu cầu tài nguyên của nó, nó sẽ được điều chỉnh trở lại.
  • Limit: Giới hạn trên đối với các tài nguyên mà một container duy nhất có thể sử dụng. Nếu nó cố gắng vượt quá giới hạn được xác định trước này, nó có thể bị chấm dứt nếu K8 quyết định rằng một container khác cần nhữ...
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Ingress Default Backend là gì?

middle

Nêu sự khác biệt giữa Docker Swarm và Kubernetes?

junior

What is a Pod?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào