Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

Các kiểu dịch vụ K8 nào khác nhau chạy trên một nút?

Câu trả lời

Cụm K8 bao gồm hai kiểu nút là executor node và dịch vụ master.

Executor node:

  • Kube-proxy: dịch vụ này có trách nhiệm giao tiếp của pods trong cụm và đến bên ngoài mạng, nó chạy trên mọi nút. Dịch vụ này chịu trách nhiệm duy trì giao thức mạng khi pod của bạn thiết lập một giao tiếp mạng.

  • kubelet: Mỗi nút chạy một dịch vụ kubelet để cập nhật nút đang chạy tương ứng với file cấu hình (YAML hay JSON).

Lưu ý: dịch vụ kubelet c...

entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

What is a Pod?

junior

Hoàn thành file thông số cấu hình sau để làm cho nó Ingress?

metadata:
  name: someapp-ingress
spec:
junior

Operator là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào