Câu hỏi phỏng vấn Kubernetes
Câu hỏi

Cách nào để giám sát cụm Kubernetes?

Câu trả lời

Prometheus dùng cho giám sát Kubernetes. Hệ sinh thái Prometheus bao gồm các thành phần sau:

  • Server chính Prometheus nơi scrape và lưu trữ dữ liệu thời gian
  • Thư viện client cho các lệnh co...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Làm sao để lấy logs trung tâm của POD?

entry

Làm thế nào để thực hiện bảo trì trên nút K8?

junior

Hoàn thành file thông số cấu hình sau để làm cho nó Ingress?

metadata:
  name: someapp-ingress
spec:

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào