Câu hỏi

Init container là gì?

Câu trả lời

Init Containers là các container chạy trước khi container chính chạy với ứng dụng được container hóa của bạn. Chúng thường chứa các script thiết lập chuẩn bị m...

Bạn cần đăng nhập để xem